TKP HEADLINE

ผ้าปักชาวเขา


 โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ (ป่ารักน้ำ) ตามพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 ณ บ้านอุดมทรัพย์ หมู่ที่ 8 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อฟื้นฟู สภาพป่าให้กลับมีความสมบูรณ์ ราษฎรซึ่งขาดแคลนที่ทำกิน ได้มีที่ดินทำกินเป็นหลักแหล่ง อนุรักษ์ ส่งเสริมอาชีพที่ราษฎร และส่งเสริมให้หมู่บ้านเป็นแหล่งท่องเที่ยว  อ่านเพิ่มเติม

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ความรู้ประชาชนจังหวัดกำแพงเพชร. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand