TKP HEADLINE

บ้านสวนลุงแสบ “โคกหนองนา คลองลาน โมเดล”


  จุดเริ่มของการทำ  "โคก หนอง นา" ลุงแสบ  เล่าให้ฟังว่า  ในวัยเด็กคุณครูถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร เพื่อน ๆ ตอบคุณครูอยากเป็นคุณครู  เป็นคุณหมอ เป็นตำรวจ ฯลฯ  ส่วนผมยกมือตอบคุณครูด้วยความมั่นใจว่าผมอยากเป็นชาวนา  และผมก็เดินตามหาความฝัน  ด้วยความจนไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเอง จบม.3 ก็เข้าไปทำงานในเมืองเพื่อเก็บเงิน  และได้เรียนต่อ กศน.จนจบ ม.6  แล้วก็ลงเรียนสาขาเกษตรที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจนจบปริญญาตรี  ทำงานเก็บเงินเพื่อนำเงินมาซื้อที่ดินทำกิน  ระหว่างที่ผมเรียนและทำงาน  ได้ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชการลที่  9 สั่งสมประสบการณ์มาเรื่อย ๆ ที่ไหนมีการจัดงานเกษตรก็จะเข้าไปศึกษาเรียนรู้อยู่เป็นประจำ  เพื่อนำมาปรับใช้ในการทำเกษตรของตนเอง  และได้เริ่มทำ "โคก หนอง นา คลองลาน โมเดล" ตั้งแต่ปี 2559  น้อมนำศาสตร์พระราชาตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตทำให้กลับมาพึ่งตนเอง  มีของกิน ของใช้ และที่อยู่อาศัย  ได้ทำบุญทำทาน  แจกจ่าย แปรรูปเก็บรักษา  และก็ขายผลัตภัณฑ์ต่าง ๆ ภายในที่ดินทำกินของตนเอง  อีกทั้งยังสร้างเครือข่ายพาคนอื่นทำด้วย  ให้ความรู้กับผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานภายในสวนของผมด้วย อ่านเพิ่มเติม

กระยาสารทขนมไทยโบราณ : ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ของดีประจำตำบล

“กระยาสารท” (กระ–ยา–สาด) เป็นขนมที่ถือเป็นภูมิปัญญาไทยในการถนอมอาหาร และที่กำแพงเพชรได้มีการกวนขนมกระยาสารทกันมาอย่างยาวนาน ในอดีตมีการกวนกันเกือบทุกบ้าน จะไม่มีจำหน่าย แต่จะแจกกันเมื่อกวนแล้ว และจะนำไปถวายพระเนื่องในวันสำคัญต่างๆ ปัจจุบันนิยมทำกินกันในช่วงเทศกาลสารทไทย ระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม ของทุกปี  อ่านเพิ่มเติม

วิถีชุมชนคนทำนา ชีวิตวิถีเกษตรกรรม

 

อาชีพเกษตรกรรม นับเป็นอาชีพเก่าแก่ที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน โดยเฉพาะ “การทำนา” เป็นอาชีพที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน “การทำนา” เป็นอาชีพหลักของคนในชุมชนตำบลจันทิมา ซึ่งมีความสำคัญในฐานะเป็นอาชีพหล่อเลี้ยงชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากของคนในพื้นที่ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมหลัก ๆ ได้แก่ การปลูกข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และปศุสัตว์ อ่านเพิ่มเติม

วัดศรีภิรมย์

 

วัด คือ สถานที่อยู่ของพระภิกษุ สามเณร และเป็นศาสนสถานที่ช่วยขัดเกล้าจิตใจประชาชนและ วัดเป็นสถานที่บาเพ็ญกุศลและจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่การให้ทาน รักษาศีล ฟังธรรม สวดมนต์ไหว้พระ และกิจกรรมทางศาสนา เป็นต้นแบบในการแสดงออกทางด้านขนบธรรมเนียมและประเพณีต่างๆ ซึ่งเกี่ยวกับ พระพุทธศาสนา เป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรมทำหน้าที่ทั้งผู้ผลิต ผู้อนุรักษ์ และผู้สอนศิลปะแก่ประชาชน เป็นที่ปรึกษาด้านการครองตน อาชีพแก้ปัญหาชีวิต สังคม หรือแม้กระทั่ง แก้ปัญหาครอบครัว เป็นสถานที่สงเคราะห์ผู้ยากไร้ เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ สงครามเป็นต้น เป็นสถานพยาบาล ที่พักคนเดินทาง สโมสรให้ชาวบ้านได้พบปะกัน สถานบันเทิง จัดงานเทศกาลต่างๆ ตำบลคลองขลุง อำเอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ยังมีวัดที่สำคัญที่คอยเป็นหลายๆอย่างให้ประชาชนในพื้นที่ ทั้งใกล้ไกล ได้แวะเวียนเข้ามาตามโอกาสที่เหมาะสมของแต่ละบุคคล มากมายหลายวัดด้วยกัน ซึ่งวันนี้ผู้เขียน จะมาขอแนะนำให้ท่านผู้อ่านได้รู้จักสักหนึ่งวัดนั้นก็คือ วัดศรีภิรมย์ (Wat Si Pirom)  อ่านเพิ่มเติม

สวนป่าเพิ่มพูนทรัพย์

อำเภอบึงสามัคคี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดกำแพงเพชร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงคือ
• ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอทรายทองวัฒนา และ อำเภอไทรงาม
• ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอสามง่าม อำเภอโพธิ์ประทับช้าง และอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
• ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ และ อำเภอขาณุวรลักษบุรี
• ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอคลองขลุง และ อำเภอทรายทองวัฒนา

อำเภอบึงสามัคคี เป็นพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำ และผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธาตุอาหารมากมาย ดังจะเห็นได้จากคำขวัญประจำอำเภอที่ว่า“ดินดำ น้ำดี สามัคคีทั่วเขต การเกษตรก้าวหน้า ชาวประชาร่วมใจ” การปลูกพืชพันธุ์ชนิดใดก็ได้ผลผลิตอย่างดีเยี่ยม ก่อให้เกิดการประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรมเป็นจำนวนมากในพื้นที่ จนในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาเกิดปัญหาภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวประกอบกับราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ตกต่ำส่งผลให้ผู้ประกอบการในภาคเกษตรกรรมในอำเภอบึงสามัคคี มองหาหนทางในการแก้ไขปัญหาโดยการปรับปรุงรูปแบบอาชีพเดิมเพื่อความอยู่รอดจากภาคเกษตรกรรมแบบเต็มรูปแบบมาสู่ภาคเกษตรเชิงผสมจึงเกิดธุรกิจแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมขึ้นในพื้นที่ อำเภอบึงสามัคคีหลายแห่ง อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มแกะสลักหนังบ้านใหม่คลองม่วง

 

งานแกะสลักหนังในสมัยโบราณ เป็นงานที่ทำมาเพื่อใช้ในการแสดงหนัง ซึ่งเป็นมหรสพที่นิยมในสมัย โบราณ มีสองอย่างคือ หนังใหญ่ และหนังตะลุงแต่การแกะสลักหนังนั้น เป็นงานที่ต้องใช้ความอดทนอย่างสูงเพราะว่าจะเสร็จออกมาเป็นแผ่นที่มีลวดลายวิจิตรนั้นต้องผ่านกระบวนการหลากหลายขั้นตอนงานหัตถศิลป์ประเภทนี้ ค่อนข้างหาดูได้ยากพอสมควรแต่ก็ยังมีกลุ่มคนอีกหลายกลุ่มที่พยายามจะรักษาหัตถศิลป์ชนิดนี้ไว้ โดยพัฒนางานหนังที่ใช้ในการแสดงในสมัยโบราณมาเป็นของประดับตกแต่งหรือของฝากที่สวยงาน  อ่านเพิ่มเติม

บุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ 27 ไร่ 2 งาน 36 ตารางวา ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งสนุ่น หมู่ที่ 4 ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร เริ่มสร้างวัดเมื่อ พ.ศ. 2495 โดยเป็นชาวบ้านซึ่งมีเชื้อสายลาวเวียง ได้อพยพจากจังหวัดราชบุรี มาตั้งถิ่นฐานเป็นกลุ่มแรก ตามด้วยลาวครั่งจากจังหวัดนครปฐม และชาวอีสาน จากจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น เป็นต้น อพยพมาสมทบกันจับจองที่ดินเพื่อทำมาหากินที่บริเวณอำเภอขาณุวรลักษบุรี (บริเวณ อำเภอบึงสามัคคีในปัจจุบัน) ซึ่งในขณะนั้นบริเวณนี้ยังเป็นป่าดงดิบเต็มไปด้วยสัตว์ป่า อุดมสมบูรณ์ด้วยแหล่งน้ำ และมีต้นสนุ่น (ใคร้นุ่น) เกิดอยู่เต็มท้องทุ่งนา ชาวบ้านจึงเรียกขานบ้านตนเองว่า “บ้านทุ่งสนุ่น”ปัจจุบันมีท่านพระมหาอภิชาติ กิตฺติวรญฺญู เจ้าอาวาสวัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร โดยท่าน เป็นผู้ มีจัดงานประเพณี บุญผะเหวดเทศน์มหาชาติเทศกาลบุญใหญ่ไทยอีสาน-ล้านช้างแห่งลุ่มน้ำปิงขึ้นทุกปีและที่ถือว่าจัดได้ยิ่งใหญ่เป็นเอกลักษณ์ของชาวอำเภอบึงสามัคคี  อ่านเพิ่มเติม

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดกำแพงเพชร. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand