TKP HEADLINE

บ้านสวนลุงแสบ “โคกหนองนา คลองลาน โมเดล”


  จุดเริ่มของการทำ  "โคก หนอง นา" ลุงแสบ  เล่าให้ฟังว่า  ในวัยเด็กคุณครูถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร เพื่อน ๆ ตอบคุณครูอยากเป็นคุณครู  เป็นคุณหมอ เป็นตำรวจ ฯลฯ  ส่วนผมยกมือตอบคุณครูด้วยความมั่นใจว่าผมอยากเป็นชาวนา  และผมก็เดินตามหาความฝัน  ด้วยความจนไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเอง จบม.3 ก็เข้าไปทำงานในเมืองเพื่อเก็บเงิน  และได้เรียนต่อ กศน.จนจบ ม.6  แล้วก็ลงเรียนสาขาเกษตรที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจนจบปริญญาตรี  ทำงานเก็บเงินเพื่อนำเงินมาซื้อที่ดินทำกิน  ระหว่างที่ผมเรียนและทำงาน  ได้ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชการลที่  9 สั่งสมประสบการณ์มาเรื่อย ๆ ที่ไหนมีการจัดงานเกษตรก็จะเข้าไปศึกษาเรียนรู้อยู่เป็นประจำ  เพื่อนำมาปรับใช้ในการทำเกษตรของตนเอง  และได้เริ่มทำ "โคก หนอง นา คลองลาน โมเดล" ตั้งแต่ปี 2559  น้อมนำศาสตร์พระราชาตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตทำให้กลับมาพึ่งตนเอง  มีของกิน ของใช้ และที่อยู่อาศัย  ได้ทำบุญทำทาน  แจกจ่าย แปรรูปเก็บรักษา  และก็ขายผลัตภัณฑ์ต่าง ๆ ภายในที่ดินทำกินของตนเอง  อีกทั้งยังสร้างเครือข่ายพาคนอื่นทำด้วย  ให้ความรู้กับผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานภายในสวนของผมด้วย อ่านเพิ่มเติม

กระยาสารทขนมไทยโบราณ : ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ของดีประจำตำบล

 


“กระยาสารท” (กระ–ยา–สาด) เป็นขนมที่ถือเป็นภูมิปัญญาไทยในการถนอมอาหาร และที่กำแพงเพชรได้มีการกวนขนมกระยาสารทกันมาอย่างยาวนาน ในอดีตมีการกวนกันเกือบทุกบ้าน จะไม่มีจำหน่าย แต่จะแจกกันเมื่อกวนแล้ว และจะนำไปถวายพระเนื่องในวันสำคัญต่างๆ ปัจจุบันนิยมทำกินกันในช่วงเทศกาลสารทไทย ระหว่างเดือนกันยายน – ตุลาคม ของทุกปี   อ่านเพิ่มเติม

วิถีชุมชนคนทำนา ชีวิตวิถีเกษตรกรรม

 


อาชีพเกษตรกรรม นับเป็นอาชีพเก่าแก่ที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน โดยเฉพาะ “การทำนา” เป็นอาชีพที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน “การทำนา” เป็นอาชีพหลักของคนในชุมชนตำบลจันทิมา ซึ่งมีความสำคัญในฐานะเป็นอาชีพหล่อเลี้ยงชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากของคนในพื้นที่ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมหลัก ๆ ได้แก่ การปลูกข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และปศุสัตว์   อ่านเพิ่มเติม

วัดศรีภิรมย์

 


วัด คือ สถานที่อยู่ของพระภิกษุ สามเณร และเป็นศาสนสถานที่ช่วยขัดเกล้าจิตใจประชาชนและ วัดเป็นสถานที่บาเพ็ญกุศลและจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่การให้ทาน รักษาศีล ฟังธรรม สวดมนต์ไหว้พระ และกิจกรรมทางศาสนา เป็นต้นแบบในการแสดงออกทางด้านขนบธรรมเนียมและประเพณีต่างๆ ซึ่งเกี่ยวกับ พระพุทธศาสนา เป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรมทำหน้าที่ทั้งผู้ผลิต ผู้อนุรักษ์ และผู้สอนศิลปะแก่ประชาชน เป็นที่ปรึกษาด้านการครองตน อาชีพแก้ปัญหาชีวิต สังคม หรือแม้กระทั่ง แก้ปัญหาครอบครัว เป็นสถานที่สงเคราะห์ผู้ยากไร้ เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ สงครามเป็นต้น เป็นสถานพยาบาล ที่พักคนเดินทาง สโมสรให้ชาวบ้านได้พบปะกัน สถานบันเทิง จัดงานเทศกาลต่างๆ ตำบลคลองขลุง อำเอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ยังมีวัดที่สำคัญที่คอยเป็นหลายๆอย่างให้ประชาชนในพื้นที่ ทั้งใกล้ไกล ได้แวะเวียนเข้ามาตามโอกาสที่เหมาะสมของแต่ละบุคคล มากมายหลายวัดด้วยกัน ซึ่งวันนี้ผู้เขียน จะมาขอแนะนำให้ท่านผู้อ่านได้รู้จักสักหนึ่งวัดนั้นก็คือ วัดศรีภิรมย์ (Wat Si Pirom)  อ่านเพิ่มเติม

เที่ยวไทดำ บ้านวังน้ำ

 


เที่ยวไทดำ บ้านวังน้ำ  หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของชาวไทดำ อยู่ที่ บ้านวังน้ำ ต.วังยาง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร  ในประเทศไทยของเราแต่ละจังหวัดจะมีชนเผ่าจากหลากหลายชาติพันธุ์รวมตัวกันเข้ามาอาศัย แต่ละชุมชนก็จะมีอัตลักษณ์และความโดดเด่นแตกต่างกันออกไป สำหรับที่นี่บ้านวังน้ำ อำเภอขลุง จ.กำแพงเพชร เมื่อประมาณปี 2492 ชาวไทดำได้อพยพมาสร้างบ้านเรือนที่บ้านวังน้ำ โดยยังคงมีวิถีชีวิตที่เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างเคร่งครัด เช่น การไหว่้ผีบรรพบุรุษ ผีเรือน การแต่งกาย พิธีเสนเรือน พิธีปาดตง การเล่นคอนฟ้อนแคน  อ่านเพิ่มเติม

“ครูเผ” ครูสอนศิลปะการแสดงพื้นบ้าน

 


 “ครูเผ” ครูสอนศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่ทุ่มเทชีวิตให้แก่เด็กด้อยโอกาสได้มีโอกาสที่จะมีข้าวกินอิ่ม มีที่อยู่ มีรายได้ และมีโอกาสทางการศึกษา แห่งอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับพระราชทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” โดยผ่านการพิจารณาให้ได้รับรางวัลในระดับ “ครูยิ่งคุณ” ประจำปี 2558 ของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ สร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาจากเรื่องราวของชีวิตจริงในหนหลังที่แสนรัดทดของเด็กกำพร้าขาดพ่อ เด็กชายสะเทื้อน ที่เรียกได้เต็มปากเต็มคำว่าเป็น “เด็กด้อยโอกาส” ขาดแคลนทุกด้านรวมทั้งความอบอุ่นจากครอบครัว แต่ได้โอกาสจากครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมให้เข้าไปอยู่ด้วยในบ้านทั้งส่งเสียเลี้ยงดูจึงเป็นประกายชีวิตและแบบอย่างให้เด็กชายสะเทื้อนมุ่งเป้าชีวิตไปเป็นครู เพื่อให้โอกาสแก่เด็กตามแบบอย่างที่ตนเองได้รับมา  อ่านเพิ่มเติม

แหล่งเรียนรู้เชิงเกษตรแปลงใหญ่กล้วยไข่

 


        แหล่งเรียนรู้เชิงเกษตรแปลงใหญ่กล้วยไข่ ตำบลท่าพุทรา ตั้งอยู่ใน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านท้องคุ้ง บ้านปรึกมะกรูด และบ้านคลองแขยง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร พื้นที่โดยส่วนใหญ่เป็น พื้นที่ชุดดินที่เกิดจากตะกอนแม่น้ำ หรือที่ราบตะกอนน้ำพามา การระบายน้ำดี เหมาะสมต่อการปลูกไม้ผล โดยเฉพาะการปลูกกล้วยไข่ ต่อในปี 2560 ได้มีการรวมตัวของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไข่ในพื้นที่ ตำบลท่า พุทราพื้นที่ 226 ไร่ เป็นการปลูกกล้วยไข่เพื่อต้องการอนุรักษ์สายพันธุ์กล้วยไข่กำแพงเพชร และแก้ปัญหา ราคากล้วยไข่  อ่านเพิ่มเติม

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดกำแพงเพชร. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand